Navržená opatření a podpora UoZ

Zde se dozvíte konkrétní navržená opatření pro uchazeče o zaměstnání navržené Úřadem práce ČR, jejichž cílem je bojovat proti digitálnímu vyloučení na jedné straně a na straně druhé posilovat jeho digitální gramotnost a kompetence.

Na základě tohoto rozdělení jsou níže uvedeny možnosti zapojení uchazeče o zaměstnání do aktivit/činnosti/podpory poskytované Úřadem práce ČR. Cílem těchto aktivit je snížit či zabránit digitálnímu vyloučení uchazeče o zaměstnání ("UoZ"). Navržené aktivity/činnosti či podpora však vždy musí vycházet ze schopností a individuálních požadavků každého jednotlivce.

Charakterizace Skupin uchazečů o zaměstnání

Uchazeči o zaměstnání jsou prostřednictvím interaktivní osobní diskuze s kompetentním pracovníkem ÚP a s pomocí výsledků písemného dotazníku dle této metodiky rozděleni do následujících skupin:

Digitálně vyloučení (vážný problém)

UoZ se zásadními (vážnými) problémy v oblasti motivace k využívání digitálních technologií a ke vzdělávání v této oblasti. Pro tyto uchazeče je charakteristické odmítání digitálních technologií z řady často smyšlených důvodů a silná neochota k jejich využívání. Velice často (nikoli vždy) mají osoby digitálně vyloučené velice nízké povědomí o možnostech digitálních technologií a neumí si ani představit, jak a k čemu je mohou v osobním i pracovním životě využívat. Obvykle (nikoli vždy) je digitální vyloučení spojeno s nulovou digitální gramotnosti, resp. s nulovými nebo mizivými digitálními kompetencemi. K digitálním technologiím mají obvykle z různých důvodů omezený přístup, stejně tak nemají ve svém okolí lidi, kteří by mohli představovat pomoc či osobní stimulaci.

Digitálně negramotní (střední problém)

UoZ s velice nízkými, někdy s nulovými digitálními kompetencemi. Těmto lidem nechybí představa, k čemu by mohli digitální technologie používat, pokud by s nimi uměli smysluplně pracovat. Jsou schopni se vzdělávat pouze s interaktivní pomocí okolí. Mají obvykle k dispozici mobilní technologie, jsou schopni využívat několik nejběžnějších služeb internetu, ale o digitálních kompetencích potřebných pro trh práce nemají žádné konkrétní představy. V jejich okolí jsou lidé, kteří je udržují v kontaktu s digitálními technologiemi a jsou schopni jim v základních věcech poradit, často ovšem na zcela amatérské úrovni.

Digitálně nekvalifikovaní (malý problém)

UoZ, kteří tvrdí, že s digitálními technologiemi nemají problém a působí dojmem, že jsou zběhlými uživateli těchto technologií. Jejich pohled na digitální technologie ale zahrnuje většinou pouze mobilní technologie připojené na internet. Jsou schopni relativně rutinně používat různé služby internetu, komunikovat a používat sociální média, ale v oblasti digitálních technologií využívaných na trhu práce se neorientují nebo mají pouze povrchní představy a digitální kompetence v této oblasti. Obvykle nevlastní stolní počítač nebo notebook nebo nepoužívají žádné desktopové aplikace.

Bezproblémoví (žádný nebo minimální problém)

Pokud UoZ nevykazuje žádný problém, je stabilně fyzicky připojen, má nadprůměrné dovednosti a zkušenosti s využíváním ICT, projednají se s ním v rámci individuálního poradenství možnosti dalšího rozvoje jeho ICT dovedností a dalšího rozšíření jeho zkušeností s využíváním ICT, popř. možnosti trvalého udržení úrovně stávajících digitálních kompetencí, a to vše s přihlédnutím k jeho individuálním potřebám (např. zařazení do poradenského programu zaměřeného na příslušnou tematiku a rozvíjejícího další příslušné dovednosti atd.).

 

Možná opatření ÚP

Pro uchazeče o zaměstnání zařazené do příslušné skupiny navrhnou kompetentní pracovníci ÚP vhodná opatření, tj. aktivity, činnosti, vzdělávání nebo podporu, jejichž cílem může být digitální začlenění, zamezení digitálního vyloučení, zvýšení digitálních kompetencí na úroveň digitální gramotnosti nebo zvýšení digitálních kompetencí na úroveň tzv. digitální kvalifikace, tj. digitálních kompetencí potřebných pro vstup na trh práce. Jakékoli aktivity, činnosti, vzdělávání nebo podpora však vždy musí vycházet ze schopností, možností a individuálních potřeb každého uchazeče o zaměstnání.

Digitálně vyloučení (vážný problém)

Nezbytně nutným opatřením pro digitální začlenění uchazečů o zaměstnání zařazených v této skupině jsou jakékoli aktivity ÚP, které povedou ke změně postoje uchazeče k digitálním technologiím. To je hlavní cíl digitálního začleňování. Nejjednodušší takovou aktivitou může být pohovor se zkušeným praktikem – motivátorem. Pokud jde o oblast digitálního vzdělávání, pak mezi takovéto aktivity patří vzdělávací kurzy zaměřené na digitální začleňování, resp. na odstranění digitální vyloučení, překonání digitální propasti a podobně. V širším pohledu jde o tzv. motivační kurzy. Typickým zástupcem motivačních kurzů je např. mezinárodně standardizovaný kurz pro digitální začleňování e-Citizen, ale existují i další, méně sofistikované kurzy tohoto druhu. Zásadně chybné je posílat digitálně vyloučené uchazeče o zaměstnání na kompetenční nebo rekvalifikační kurzy.

Digitálně negramotní (střední problém)

Pro tuto skupinu uchazečů o zaměstnání je možné vybrat ze širšího spektra aktivit, resp. vzdělávacích kurzů. Pro typické uchazeče z této skupiny je vhodné použít prakticky jakékoli vzdělávací, tzv. kompetenční kurzy zaměřené na využívání digitálních technologií, zejména mobilních, a to především ve spojení se službami internetu. Příkladem mohou být vzdělávací kurzy patřící do kategorie „Základy obsluhy PC“ nebo „Počítačová gramotnost podle konceptu ECDL Core“, které akredituje MŠMT v rámci rekvalifikací. Vzdělávací obsah těchto kurzů musí být v souladu s podmínkami akreditace uzpůsoben tak, aby se týkal nejméně těch oblastí digitálních technologií, které jsou úzce spojeny s obsahem pojmu digitální gramotnost (rámec DIGCOMP, sylaby ECDL). Jde zejména o následující oblasti:

· Základy práce s počítačem a správa souborů

· Základy práce s internetem a komunikace

· Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu

· Spolupráce a výměna informací na internetu

· Bezpečné používání informačních technologií

 

Pro uchazeče s nulovými digitálními kompetencemi je možné také použít jednodušší kurzy pro digitální začleňování, v tomto případě ale kurzy nejméně na obdobné úrovni, jakou má program e-Citizen.

Pro dosažení žádoucí účinnosti kompetenčních kurzů je naprosto zásadní zakončení těchto kurzu objektivním ověřením (změřením) výsledků vzdělávání, což je v případě využití kurzů akreditovaných MŠMT v rámci rekvalifikací nebo mezinárodně standardizovaného kurzu e-Citizen zajištěno.

Digitálně nekvalifikovaní (malý problém)

Tato skupina uchazečů o zaměstnání je vhodnou skupinou pro rekvalifikace v oblasti digitálních technologií. Z nabídky akreditovaných rekvalifikačních kurzů, které pokrývají přenositelné digitální kompetence se pro tuto skupinu uchazečů o zaměstnání hodí pouze kurzy patřící do kategorie „Obsluha PC“ nebo „Počítačová gramotnost podle konceptu ECDL“. Vzdělávací obsah těchto kurzů musí být v souladu s podmínkami akreditace uzpůsoben tak, aby se týkal těch oblastí digitálních technologií, které úzce souvisí z běžnými digitálními dovednostmi vyžadovanými trhem práce. Jde zejména o následující oblasti:

· Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu

· Bezpečné používání informačních technologií

· Zpracování textu

· Práce s tabulkami

· Použití databází

· Prezentace

· … a další oblasti (např. dle rámce DIGCOMP nebo Sylabů ECDL)

 

Součástí všech rekvalifikačních kurzů jsou ze zákona závěrečné zkoušky zakončené získáním osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu, v případě rekvalifikačních kurzů využívajících koncept ECDL pak navíc některým z mezinárodně platných certifikátů ECDL.

 

Princip návaznosti opatření ÚP

Hranice mezi skupinami uchazečů o zaměstnání nejsou ostré a jednotlivé skupiny na sebe z pohledu svých postojů a schopností, rozsahu a hloubky digitálních kompetencí plynule navazují. Totéž lze říci o vzdělávacích kurzech, takže veškerá opatření ÚP by měla (zjednodušeně) sledovat následující princip:

Digitálně vyloučení à Motivační kurzy à Digitálně negramotní, ale motivovaní uchazeči o zaměstnání à Kompetenční kurzy à Digitálně gramotní, ale digitálně nekvalifikovaní uchazeči à Rekvalifikační kurzy à Rekvalifikovaný uchazeč připravený pro vstup na trh práce