Specifika seniorů

Zde se dozvíte o příčinách digitálního vyloučení seniorů, indikátorů daného vyloučení a o důležité roli motivace, která je klíčová pro rozvoj digitálních kompetencí.

Jaké jsou hlavní příčiny nevyužívání digitálních technologií pro skupinu seniorů?

 • Chybí fyzický přístup včetně nepřipojení k internetu (ekonomické bariéry, chybějící technologie v nejbližším životním prostoru jedince).
 • Chybí motivace (nedostatek zkušeností, rezistence a obavy z nových technologií, nedostatečné vnímání přínosů v důsledku aktuální praxe jako je eGovernement, e-Health apod.).
 • Digitální negramotnost (nedostatek příležitostí k digitálnímu vzdělání).

Velmi individuální je motivace. Ta negativní může být spojena se zásadním negativním postojem k inovacím a novým technologiím jako takovým nebo k vybraným technologiím a prostředkům..

 

Indikátory digitálního vyloučení

Indikátory digitálního vyloučení, resp. ohrožení digitálním vyloučením mohou být:

 • Ekonomická situace jednotlivce.
 • Fyzická přítomnost technologií a služeb v nejbližším prostředí.
 • Dostupnost internetového připojení v místě.
 • Postoj k digitálním technologiím.
 • Zdroj a zprostředkující faktor informací o digitálních technologiích a jejich možnostech.
 • Stávající vybavení a praxe (využívání služeb) v digitálních technologiích.
 • Dosažené formální vzdělání a přítomnost problematiky informačních a komunikačních technologií a digitálních technologií v něm.
 • Praxe v zaměstnání a povolání, případně ve společenském životě z hlediska kontaktu s problematikou informačních a komunikačních technologií a digitálními technologiemi v jejím průběhu včetně.

Chcete-li vést rozhovor o využívání moderních technologií se seniorem, nabízíme jeho strukturu v (pdf) příloze. Několik příkladů, které lze použít k motivaci najdete v appendixu.

 

Motivace

Pro cílovou skupinu seniorů, která je ohrožena digitální negramotností a digitálním vyloučením se jeví jako nejdůležitější faktor motivace. Aktuálně většina seniorů v okolním prostředí najde přístup k digitálním technologiím (telefon, tablet, počítač) s připojením na internet, bude schopna se naučit jednoduché digitální technologie ovládat a smysluplně využívat, často i k překonání sociálního vyloučení, naplnění svých specifických potřeb a k reálnému zlepšení kvality života. Musí však – a týká se to zejména těch, kteří nemají potřebné informace o digitálních technologiích a o možnostech, které jsou jim schopny zprostředkovat nebo se jejich využívání obávají – dostat sociálně přijatelnou formou informace, které je budou motivovat k zájmu o digitální technologie jako takové a o jejich využívání.

Přitom tato věc zůstává svobodou volby od naprostého odmítnutí až k všeobecné akceptaci a mezitím široké škály, v níž jednotlivec nastaví své hranice, které však nemusí být neměnné. Tento proces je součástí sociální práce.

Přirozeným motivačním impulzem se může stát rozvoj elektronických nástrojů veřejné správy a veřejných služeb anebo další aspekty osobního života. Dnes již existuje celá řada možností, jak využít digitální technologie a nástroje nebo internet. Ať už se jedná o osobní situace, osobní potřeby k naplnění sociálních a kulturních potřeb nebo vzájemné komunikaci.

 

Individuální právo a svoboda

Je třeba vnímat, že digitální gramotnost a negramotnost jsou volbou a že každý občan má na takovou volbu právo, včetně stanovení vlastní hranice, kam nebo kam až ve svém životě digitální technologie vpustí a kam nikoliv. Připojení se pomalu, avšak s jistotou jednou stane právem. Nesmíme ale zapomínat i na právo být offline a respektovat osobní rozhodnutí.

Nakládání s touto svobodou volby je zásadním etickým rozměrem sociální práce a má přednost před byť i nejskvělejšími dobrými úmysly ve veřejném zájmu. 

Pochopitelně, tato volba může být ovlivněna nedostatkem informací o možnostech, které digitální technologie poskytují např. v oblasti vzájemné komunikace k překonání osamělosti nebo k řešení osobních situací, nebo také negativní zkušeností z dosavadní vlastní praxe nebo zprostředkovaných informacích o negativních jevech, o zneužitích, které přitom ani nemusí být s novými digitálními technologiemi spojeny, ale jsou prostě aktuální (např. šmejdi).