Digitalizace pro stárnoucí generaci

Zde se dozvíte, jaké mohou být konkrétní příklady digitalizace, které se široce dotýkají naší stárnoucí generace. Jsou to zejména asistivní technologie a digitalizace českého zdravotnictví.

Asistivní technologie na pomoc seniorům a OZP

Asistivní technologie (AT)

  • Jakýkoliv nástroj, zařízení, software nebo systém, využívající zpravidla moderní technologie (zejména senzory, aktuátory, informační a komunikační technologie).

Cíle AT:

  • posílit, udržet nebo zlepšit funkční schopnosti jedinců se speciálními potřebami,
  • usnadnit každodenní život,
  • zlepšit kvalitu života, samostatnost a soběstačnost.

Velká část asistivních technologií je založena na digitálních technologiích. Asistivní technologie nalézají využití ve zdravotních a sociálních službách, v podpoře samostatného života seniorů a OZP ve vlastním domácím prostředí.

Existence asistivních technologií může motivovat seniory a OZP k nabývání digitálních kompetencí a k digitální gramotnosti za účelem možnosti pochopit funkce technologie, která má zlepšit kvalitu jeho života, a jejího ovládání a plného využití.

Užívání některých asistivních technologií je podmíněno digitální gramotností (např. hlasem ovládaný počítač pro osoby s tělesným hendikepem).

Souborné zpracováni informací o asistivních technologiích a o možnostech, potenciálu i překážkách rozvoje jejich využití naleznete:

 

Digitalizace českého zdravotnictví

Pro seniory a jejich motivaci k užívání moderních technologií je také dobré seznámit se s postupem digitalizace českého zdravotnictví. To přispívá se zlepšení dostupnosti, kvality, ale i bezpečí zdravotnictví. Proto zde uvádíme několik zdrojů k nahlédnutí.

Zásadní pro pacienty je bezpečné sdílení zdravotní dokumentace a elektronická preskripce umožňující sdílet informace o aktuálně i historicky předepsaných lécích, poskytovaní informací o kontraindikacích, nesnášenlivosti nebo o vzájemných interakcích (již nyní je dostupná aplikace Znám své léky).

Smyslem musí být kvalita a bezpečnost zdravotní péče a odpovědnost na straně zdravotníků i pacientů.

Při dosavadních zkušenostech s elektronizací nebo digitalizací českého zdravotnictví se může zdát zařazení tohoto tématu do metodiky digitální gramotnosti pro seniory jako zbytné nebo minimálně předčasné. Pohled na aktuální dění přináší indicie, že se do prostoru elektronického zdravotnictví vrací privátní iniciativa. A to na mnohem vyšší odborné úrovni.

Pokud se již dnes podíváme na inovovaný produkt zdravotní knížky Zdravel a pro sportovce ALL-IMP a podporu, kterou tvoří těmto produktům Institut pro podporu elektronizace zdravotnictví, z. ú., je zřejmé, že stát bude mít na tomto poli silného konkurenta a že ho bude muset přinejmenším respektovat.

Pro pacienty – seniory nevyjímaje – je to velká šance na cestě ke kvalitě a bezpečnosti zdravotní péče.