Jak pracovat se seniory

Zde se dozvíte, jak specificky pracovat s cílovou skupinou seniorů. Motivace, aspekt zdraví, společenský kontakt, péče. To jsou všechno oblasti, které již nyní podléhají digitalizaci a stárnoucí generace se s tím musí vypořádat.

U seniorů s nulovým nebo velmi malým, letmým potenciálem vztahu k digitálním technologiím je nejdůležitější ve vzájemné interakci najít motivaci, která bude na straně seniora přispívat k překonávání všech překážek způsobujících digitální vyloučení. Při individuálním pohovoru to znamená, zabývat se prvky podstatnými pro sociální vyloučení či začlenění jedince na všech úrovních od rodiny přes místo, kde bydlí či převážně pobývá, až po komunitu a dostupné instituce.

Na základě individuální diagnostiky a analýzy příčin digitálního vyloučení můžeme postupně překonávat a řešit jednotlivé důvody digitálního vyloučení. Nelze tak činit jednostranně, protože má-li to být v zájmu jedince, musí být do řešení aktivně zapojen, poskytovat součinnost v míře, které je schopen.

Zásadní odmítnutí ze strany seniora může být důsledkem obav a zejména nulové motivace k nabytí potřebných kompetencí. Motivační složka je tedy při komunikaci se seniory zcela zásadní.

 

Aspekt zdraví

Vzhledem k tomu, že v šetřeních prováděných ČSÚ mezi lidmi staršími 65 let uvádějí senioři za zdroj největších obav vlastní bezpečí včetně rizik plynoucích ze zdravotního stavu, je zřejmé, že silným motivačním prvkem pro nabytí digitálních kompetencí může být zájem o některé z asistivních technologií a s nimi souvisejících služeb od stávající tísňové péče až po perspektivní služby asistovaného života včetně monitoringu některých charakteristik zdravotního stavu.

Na to navazuje možnost elektronického zdravotnictví sloužícího ke zvýšení zdravotní bezpečnosti sdílením zdravotnické dokumentace a historie i současnosti preskripce léků s registrujícími a dalšími ošetřujícími lékaři a zdravotnickými zařízeními, které se na péči podílejí.

 

Aspekt společenský kontakt a kontakt s rodinou

Významné jsou u této cílové skupiny také pocity osamění. Proto významným motivujícím prvkem může být pro tyto osoby zprostředkování kontaktu a komunikace s osobami blízkými nebo v rámci vytvořené komunity s využitím informačních a komunikačních technologií, případně dostupnost informací o možnostech aktivizace a společenského života v dané komunitě.

Hledání motivace může být u některých starších jedinců složité a pracné, otvírá však cestu k možnosti řešit prostřednictvím digitálních kompetencí aktivizaci seniorů a jejich začlenění do společenského života, tedy zároveň základní atributy kvality života. Nejvíce to bude platit pochopitelně u samostatně žijících jedinců.

 

Aspekt pečující

Správná motivace se týká jak členů cílové skupiny, tak samotných aktérů, jejichž úkolem je prostřednictvím sociální práce a následného učení, resp. vzdělávání se s digitální negramotností seniorů poprat. V konkrétní situaci a prostředí k práci se skupinou si musí stanovit reálné postupné cíle a indikátory, jejichž plnění bude měřítkem dosaženého úspěchu. Neplnění některých indikátorů pak bude mít povahu upozornění, že některé cíle nebo prostředky nebyly v daných souvislostech zvoleny správně. Včasná změna může být prevencí pozdějšího zklamání.

 

 

Níže si můžete stáhnout dotazník, který vám pomůže rámovat daný problém u dané skupiny. Součástí dokumentu je pak sada příkladů dobré praxe, které mohou sloužit jako vodítko v případě motivačních rozhovorů s představiteli dané cílové skupiny.

 

Ke stažení:

Dotazník jak pracovat se seniory (.docx)