Digitální gramotnost

Digitální gramotnost je soubor kompetencí nutných k identifikaci, pochopení, interpretaci, vytváření, komunikování a účelnému a bezpečnému užití digitálních technologií.

Tyto kompetence využívá občan za účelem udržení či zlepšení své kvality života a kvality života svého okolí, tj. např. za účelem pracovní i osobní seberealizace, rozvoje svého potenciálu a udržení či zvýšení participace na společnosti.

Referenční model DigComp člení kompetence digitální gramotnosti do těchto oblastí:

1.    Zpracování informací

2.    Komunikace a spolupráce

3.    Vytváření digitálního obsahu

4.    Bezpečnost

5.    Řešení problémů

Literatura

Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/21499/Strategie_DG.pdf

Brdička, Bořivoj. Jak definovat digitální gramotnost? [online]. Metodický portál RVP. [cit. 2017-04-18]. Dostupné z: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/20549/JAK-DEFINOVAT-DIGITALNI-GRAMOTNOST…
?

Digitální gramotnost je soubor kompetencí nutných k identifikaci, pochopení, interpretaci, vytváření, komunikování a účelnému a bezpečnému užití digitálních technologií.