Představení

Projekt Rozvoj systémové podpory digitální gramotnosti (zkráceně DigiStrategie 2020) navazuje na vládní schválení Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 – 2020
(dále Strategie). Strategie vznikla se záměrem zvýšit digitální gramotnost
všech občanů ČR formou plnění opatření Akčního plánu Strategie včetně podpory dalšího vzdělávání v procesu celoživotního učení.

Implementace Strategie, což je jedním ze stěžejních úkolů projektu, má vytvořit pro cílovou skupinu (MPSV, MŠMT, ÚP ČR, FDV, ale také zaměstnavatele a zaměstnance, sociální partnery a poskytovatele vzdělávání) podpůrné materiály ve formě analýz a metodických dokumentů, které zvýší efektivitu a dostupnost dalšího vzdělávání v oblasti digitální gramotnosti.

Zástupcům cílových skupin i běžným uživatelům usnadňuje orientaci v tématech digitálních technologií a výstupy projektu jsou tvořeny s ohledem na jejich využitelnost v běžném
i profesním životě.

V projektu DigiStrategie 2020:
 • Usilujeme o zvýšení digitální gramotnosti napříč společností; jedná se zejména
  o zaměstnance státní správy, sociální partnery (AMSP, ÚZS, HK), vzdělavatele, zaměstnavatele a zaměstnance. Nezapomínáme ani na občany digitálně negramotné
  a ohrožené digitálním vyloučením.
 • Pomáháme k aktivnímu využívání nástrojů digitálních technologií a odstraňovat překážky, které u určité skupiny obyvatel vedou k digitálnímu vyloučení ve společnosti.
 • Usilujeme o usnadnění přístupu k dalšímu vzdělávání v oblasti digitálních technologií všem občanům bez rozdílu věku, profese či dosavadních znalostí.
 • Představujeme pozitiva technologických inovací, jež mají přidanou hodnotu pro konkrétní cílovou skupinu.
 • Prostřednictvím platformy DigiPortálu vytváříme prostředí pro seberealizaci, předávání
  a sdílení znalostí z oblasti digitální gramotnosti a digitálního vzdělávání. Uživatelům usnadňuje orientaci v nových technologiích s ohledem na jejich využitelnost v běžném i profesním životě.
 • Usilujeme o propagaci digitální gramotnosti a implementaci Strategie digitální gramotnosti prostřednictvím Akčního plánu Strategie.

 

Věříme, že projekt svými aktivitami pomůže k posílení digitálních kompetencí zaměstnanců soukromého i státního sektoru a přispěje k začleňování osob do pracovního procesu a posílí jejich konkurenceschopnost a rovné příležitosti na trhu práce.

 


Projekt Rozvoj systémové podpory digitální gramotnosti (zkráceně DigiStrategie 2020), reg. číslo projektu: CZ.03.1.54/0.0/0.0/16_020/0005634 realizuje Fond dalšího vzdělávání, státní příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí.

Projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Gestorem implementace této strategie je Ministerstvo práce a sociálních věcí.