Tvorba metodik v prostředí MET-SOS

Vytisknout metodiku

Účelem dokumentu je vytvořit jednoduchý návod pro obsluhu systému MET-SOS, který je součástí aplikace DigiPortál.

Obsah metodiky

Systém umožňuje jednoduchým způsobem tvořit metodiky, které jsou následně zobrazeny na webu v čitelné podobě.
Dokument seznamuje uživatele s tvorbou metodik a to jak přímo v systému, tak pomocí karet, které si uživatel může upravovat v textovém editoru (např. MS Word). Karty jsou vytvořeny tak, aby korespondovaly s prvky systému.
Tyto karty jsou spíše doporučením, ale je možné zvolit vlastní postup, nebo vyplnit obsah metodik přímo v formuláři na webu.

Dokument je v zásadě rozdělen na tři hlavní části:
1) Obecná doporučení jak tvořit obsah (včetně tvorby karet)
2) Přidání metodik do systému
3) Příklad vyplněné metodiky

Metodik

Základní role sloužící k přidání metodiky.

Obecná část

Metodika je klíčovým materiálem umožňujícím využití MET-SOS tvůrci dalších metodických materiálů. Popisuje samotný proces tvorby těchto materiálů, jejich implementaci do aplikace MET-SOS a finální zobrazení metodického materiálu touto aplikací.

Na každou metodiku je v systému MET-SOS pohlíženo jako na analytický materiál ke konkrétnímu tématu nebo jako na implementační návod konkrétního řešení problému. Je proto třeba mít od začátku tvorby jakékoli metodiky mít na zřeteli klíčové role (osoby, instituce atd.), kterých se metodika týká.

Proces tvorby
a. Stanovení rolí – vyberte max. 6 klíčových rolí (osoby, instituce), které řeší problém nebo se podílejí na implementaci. V ukázkové metodice, týkající se vytváření svazkových škol, byly tyto role stanoveny následovně: starosta, ředitel, učitel a ekonom.
b. Vytvoření a obsah uzlů – pro každou jednotlivou roli stanovte klíčové činnosti, které musí naplnit, aby byl problém úspěšně vyřešen, nebo proběhla úspěšná implementace. Taková činnost se v systému MET-SOS stává uzlem. Každý jednotlivý uzel musí obsahovat konkrétní popis činnosti, časové souslednosti a potřebných interakcí s ostatními rolemi, pokud existují.
c. Nastavení životních cyklů – pro každou jednotlivou roli vytvořte pořadí jednotlivých uzlů v čase. Toto pořadí definuje životní cyklus každé jednotlivé role. Je třeba, aby uzly v životním cyklu na sebe logicky navazovaly a případné „prodlevy“ byly na kartách okolních uzlů okomentovány včetně informace o tom, co bylo obsahem uzlů ostatních rolí.

Karty

Tento dokument obsahuje několik takzvaných karet, které jsou návodem pro vyplnění polí v samotné aplikaci. Karty není nutné využívat, jsou pouze doporučené, pokud nechcete metodiku rovnou vyplnit v online aplikaci MET-SOS.

Karty jsou defacto souhrn polí, která je nutné pro daný obsah vyplnit. Tato pole se jednodušším způsobem dají vyplnit přímo v aplikaci. Jednotlivé karty je dobré si někam separátně zkopírovat, protože většina z nich bude použita vícekrát.

 

Karta vyplnění metodiky

 

Název (celý název metodiky):

Hlavní obrázek (obrázek min.1200x600):

Video (url na video, nejlépe youtube):

Základní text o metodice (delší základní text, který shrnuje metodiku):

Role (názvy rolí v metodice):

Ke stažení (pokud budou připojeny soubory):

Klíčová slova (klíčová slova oddělená čárkou):

 

Karta vyplnění role

 

Název (celý název role - např. učitel):

Základní text o roli (cca 200 znaků):

 

Karta vyplnění uzlu

 

Číslo: Unikátní číslo uzlu (ID), které ho jednoznačně identifikuje.

Název (stručný název uzlu - nadpis):

Video (odkaz na video nejlépe z youtube):

Základní text uzlu (hlavní formátovaný text uzlu):

Role (soupis rolí pro které je uzel určen):

Ke stažení (dokumenty ke stažení např. pdf):

Předchozí uzel (identifikace předchozího uzlu dle čísla):

Následující uzel (identifikace následujícího uzlu dle čísla):

Příprava metodiky pro vložení

Stanovení rolí – vyberte max. 6 klíčových rolí (osoby, instituce), které řeší problém nebo se podílejí na implementaci. V ukázkové metodice, týkající se vytváření svazkových škol, byly tyto role stanoveny následovně: starosta, ředitel, učitel a ekonom.

Vytvoření a obsah uzlů – pro každou jednotlivou roli stanovte klíčové činnosti, které musí naplnit, aby byl problém úspěšně vyřešen, nebo proběhla úspěšná implementace. Taková činnost se v systému MET-SOS stává uzlem. Každý jednotlivý uzel musí obsahovat konkrétní popis činnosti, časové souslednosti a potřebných interakcí s ostatními rolemi, pokud existují.

Nastavení životních cyklů – pro každou jednotlivou roli vytvořte pořadí jednotlivých uzlů v čase. Toto pořadí definuje životní cyklus každé jednotlivé role. Je třeba, aby uzly v životním cyklu na sebe logicky navazovaly a případné „prodlevy“ byly na kartách okolních uzlů okomentovány včetně informace o tom, co bylo obsahem uzlů ostatních rolí.

Vkládání metodik do systému

Přihlášení do systému funguje zcela klasickým způsobem zadáním jména a hesla. Pro přihlášení využijte stránku: http://metsos.portaldigi.cz/user/login .

Dále pokračujte pomocí vyplnění polí nutných pro přihlášení a stisknutím tlačítka přihlásit se.

Pokud nemáte svůj účet pak je možné účet vytvořit klasickým způsobem přes tlačítko Vytvořit nový účet.

 

Role - životní cykly

Požadujeme průchod metodikou v MET-SOS max. do 30 minut. Proto je třeba u tvorby uzlů být maximálně struční.

11

Přeskupení uzlů

Pořadí uzlů v životním cyklu role se jednoduše nastaví pomocí přetažení z tabulky možností do tabulky vybráno. Pořadí je pak určeno dle tabulky Vybráno.

Nejvýše jsou pak uzly, které budou v pořadí jako první (nejedná se o princip váhy, ale o klasické řazení).

Příklad metodiky

Obecná část

Základní text o metodice:

__________________________________________________________________________________

Škola nemusí být zřizována jedinou obcí. Školu může zřizovat zároveň více obcí – „svazek obcí“. Svazky obcí mohou zřizovat školy jako „školské právnické osoby“ a zlepšit tak jejich ekonomickou i materiální situaci a kvalitu vzdělávání.

Svazky obcí

Obce mohou navzájem spolupracovat mnoha způsoby – jedním ze způsobů, které přímo popisuje zákon o obcích (Zákon 128/2000 Sb.) je zakládání „svazku obcí“. Účelem zakládání těchto svazků je dle zákona ochrana a prosazování společných zájmů obcí. Oblast školství jako jeden z předmětů takového společného zájmu zákon přímo vyjmenovává a uvádí ji hned na prvním místě. V praxi to znamená, že obce – aniž by se tím vzdávali své samostatnosti nebo majetku – sepíší s ostatními obcemi smlouvu o tom, jakým způsobem budou společně danou oblast rozvíjet. Desítky takových svazků založených za účelem podpory a rozvoje desítek témat svědčí o tom, že svazek obcí u nás není ničím neznámým a neprozkoumaným.

Svazky obcí mohou zřizovat školy

Skutečnost, že takové svazky obcí ale mohou podle školského zákona (Zákon č. 561/2004 Sb.)2 zřizovat školy a školská zařízení však novinkou je. Tedy „novinkou“ od roku 2004, ale prakticky se tuto cestu rozhodli ověřit jen v jednotkách případů (o některých z nich budeme dále informovat).

Svazky obcí mohou zřizovat školy jako „školské právnické osoby“

V minulém odstavci jsme se dostali až do stadia, kdy svazek obcí, za účelem prosazování svých společných zájmů v oblasti školství zřídí školu. Taková škola zřizovaná svazkem obcí určitě může být zřízena formou v našem školství zcela dominující, tedy jako právní subjekt – příspěvková organizace. Zároveň je ale možné školu zřídit jako „školskou právnickou osobu“3 což je právní forma určená jen a právě k provozování školy. Je nad rámec tohoto textu popisovat nuance rozdílu mezi školou „příspěvkovou organizací“ a mezi školou „školskou právnickou osobou“4. Pro základní představu jen uveďme, že školská právnická osoba je „dospělejším vývojovým stadiem“ – školská právnická osoba (její ředitel) má větší pravomoci, kompetence ale zároveň větší odpovědnost, než příspěvková organizace.

Svazky obcí mohou zřizovat školy jako „školské právnické osoby“ a zlepšit tak jejich ekonomickou i materiální situaci a kvalitu vzdělávání.

Pokud se několik dílčích a menších subjektů sloučí v jeden celek, je téměř jisté, že ekonomové najdou přínosy. Z ekonomického pohledu tedy není pochybností. Pochybnosti vždy nastanou ve chvíli, kdy se začíná argumentovat rozměrem pedagogickým, kvalitou vzdělávání a přínosem pro děti. Tam se často dopouštíme úvahy, že zde je spojování na škodu. V některých případech možná ano. V některých ale zcela jistě pomáhá. V čem mohou tyto výhody spočívat?

Z pohledu ekonomického:

 • Úspora hrazení provozních nákladů jiným obcím, kam děti dojíždí do školy (díky tomu, že obec je jednou smluvní stranou dohody několika obcí o vytvoření společného školského obvodu jedné nebo více základních škol zřizovaných některou z těchto obcí5)
 • Pokrytí mzdových nákladů ze státního rozpočtu (nikoli z příspěvků obcí), včetně nákladů na přesuny pedagogů mezi jednotlivými pracovišti
 • Lepší přístup k dotacím a projektům jako svazek obcí
 • Lepší přístup k dotacím a projektům jako větší škola s větším počtem žáků (se školkou a s prvním i druhým stupněm)
 • Úspora provozních výdajů

Z pohledu pedagogického:

 • Možnost přímé provázanosti školních vzdělávacích programů od školky až po druhý stupeň
 • Lepší zastupitelnost pedagogů – nejen co se týče jejich počtu ale i větší šance na odborné a aprobované zastupování a doplňování
 • Možnosti větší specializace pedagogů – například rodilý mluvčí na výuku jazyků si může od pondělka do pátku pokrýt svůj úvazek, který by menší škola nepokryla (např. každý den jinde – v MŠ, na 1. stupni v jedné obci a na druhém stupni ve 2. obci…)
 • Větší možnosti vzdělávání učitelů – z malotřídky učitel těžko odjíždí na jednodenní seminář, v týmu se lépe sdílí informace a náměty ze specifických školení, na které je velká škola schopna vyslat učitele nebo člena vedení
 • Lepší přístup ke vzdělávacím projektům a didaktickým pomůckám – škola s větším počtem žáků a tříd může vstupovat do projektů, ve kterých kromě jiného získá i moderní vybavení a pomůcky, které potom mohou využívat všichni žáci školy
 • Větší prostor pro volitelné předměty – žáci na malých školách mohou být limitováni nabídkou volitelných a nepovinných předmětů (případně též kroužků) – pokud o předmět projeví zájem 5 dětí, je ekonomicky neudržitelné jej vyučovat. Pokud se ale z většího počtu žáků najde například 15 zájemců, budou tomu bránit již jen místní provozní podmínky, které se překonávají mnohem lépe, než strohá ekonomická data

Z pohledu práva a zákonů:

Otázka, která se v neposlední řadě objeví vždy – na tomto místě tedy pro přehlednost výběr kapitol Metodického pokynu ministerstva školství6, který je již svým výčtem návodný a uklidňující – je z něj zřejmé, že

 • že v zákonech a podzákonných normách máme oporu
 • příklady a postupy jsou formálně popsány (včetně návrhů šablon dokumentů)

Role:

Starosta

Ředitel

Učitel

Ke stažení:

Školská právnická osoba zřízená svazkem obcí — PDF

Školy zřizované svazky obcí – nové možnosti a možnosti volby — PDF

Nový školský zákon — PDF

Zákon o obcích — PDF

Klíčová slova:

Škola, svazkové školy, výuka

 

1.2. Role

Karty rolí

Karta vyplnění role

Název: Starosta

Základní text o roli (cca 200 znaků):

Každá vesnice musí mít hospodu, kostel a školu, aby žila.“ – a snem každého dobrého starosty je, aby jeho obec žila. Vytvoření svazkové školy přinese obci na jedné straně ekonomickou úsporu a na straně druhé přispěje ke zkvalitnění školy v oblasti. Jestliže zajistíme rodinám s dětmi dostupný a kvalitní vzdělávací systém, nebudou nuceni obec opouštět a obec se bude dále rozvíjet.

Ikona (hlavní obrázek):

 

 

Karta vyplnění role

Název: Učitel

Základní text o roli (cca 200 znaků):

Učitelé nejsou nuceni si hledat další úvazky, aby se uživili, mají prostor pro učení na více pracovištích svazkové školy, učí podle jednotného školního vzdělávacího programu a  prostřednictvím dotací určených pro větší školy pracují s kvalitnějším školním vybavením, než by si mohla pořídit samostatná malá škola.

Učení v různém prostředí rozvíjí, i na malé škole můžeme učit specializované předměty a semináře. Známe své žáky – malá třída není anonymní. I malá škola může mít velké učitele.

Ikona (hlavní obrázek):

 

 

Karta vyplnění role

Název: Ředitel

Základní text o roli (cca 200 znaků):

Svazek není slučování. Ve svazku více získáme, spojením uspoříme. Společně školy lépe dosáhnou na dotace, projekty a kvalitní pedagogy, které si bude moci dovolit zaměstnat. Zůstanou-li žáci, zůstanou i učitelé, zůstanou-li učitelé, může se škola rozvíjet.

Zvyšujeme kvalitu vzdělání: jakou si školu uděláme, takoví budou naši žáci. Bude-li se rozvíjet škola, bude se rozvíjet i obec – a naopak.

Ikona (hlavní obrázek):

 

 

1.3. Životní cykly

Karty uzlů dle vybrané role

ROLE : UČITEL

Karta vyplnění uzlu

Číslo: 1

Název: Úvod

Video: https://www.youtube.com/watch?v=vKavjPZrxs8

Základní text uzlu:

Učitel svazkové školy vnímá výhody svazkového školství zejména v oblasti vlastního uplatnění, ekonomické výhodnosti, která se pro něj projevuje zejména tím, že mu škola zajistí plný úvazek, dostupnosti kvalitního výukového vybavení a stabilního počtu žáků ve třídách.

Spojením škol ve větší celek vzniká prostor pro lepší ekonomické fungování svazkové školy, pro možnost zapojení se do dotačních titulů, na které by malé školy samostatně nedosáhly; spojení také umožňuje rychlejší rozvoj a modernizaci celého školského systému v regionu. Ve svazkové škole vzniká větší šance na profesionální výběr ředitele.

Role:

Učitel

Ke stažení:

Školy zřizované svazky obcí – nové možnosti a možnosti volby — PDF

Předchozí uzel: /

Následující uzel: 2

 

Karta vyplnění uzlu

Číslo: 2

Název: Úvazky ve svazkových školách

Video:

Základní text uzlu:

Efektivně nastavená svazková škola snižuje počet částečných úvazků a naopak nabízí úvazky celé. Zároveň nabízí jistotu v tom, že učitel může, byť na více pracovištích, učit pouze předměty, na které je aprobován.

Svazková škola nabízí mnohem širší uplatnění a zajímavější platové ohodnocení než menší samostatná škola. Při řízení svazkové školy se osvědčuje rozšířené vedení, vhodné jsou pozice jako koordinátor nebo metodik, čímž vznikne pro učitele prostor pro další využití jejich potenciálu.

Role:

Učitel

Ředitel

Starosta

Ke stažení:

Předchozí uzel: 1

Následující uzel: 3

 

Karta vyplnění uzlu

Číslo: 3

Název: Materiální výbava a přestupy žáků

Video:

Základní text uzlu:

Svazková škola má v souhrnu lepší materiální vybavení a toto vybavení může rovnoměrně a dle potřeby sdílet na všech svých pracovištích.

Jednotlivé školy nabízejí vlastní zájmovou a mimoškolní činnost, kterou je možné využít pro celou svazkovou školu. Výhodou je, že se může hlásit větší počet zájemců potřebných pro otevření takovéto činnosti.

Při přestupu dětí a žáků mezi jednotlivými pracovišti svazkové školy funguje lepší předávání informací o žácích a jejich zázemí. Jednak díky centrální matrice žáků a jednak díky společným setkáváním pedagogů napříč pracovišti. O dětech a žácích je rychlý přehled a nároky na adaptaci jsou ze strany žáků i učitelů mnohem menší.

Role:

Učitel

Ke stažení:

Předchozí uzel: 2

Následující uzel: 4

 

Karta vyplnění uzlu

Číslo: 4

Název: Analýza a závěr

Video: https://www.youtube.com/watch?v=vKavjPZrxs8

Základní text uzlu:

Díky průběžné analýze jsme stále schopni reagovat na nové podněty. Zavádění každé změny v rámci spletitého řízení svazkové školy vyžaduje pečlivou a dobře uváženou přípravu, protože je zde mnoho návazností. Osvědčuje se připravit návrh dané změny, sdílet ho a dát dostatečný prostor k vyjádření všem, kterých se dotkne.

Role:

Učitel

Ke stažení:

Školy zřizované svazky obcí – nové možnosti a možnosti volby — PDF

Předchozí uzel: 3

Následující uzel: /

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROLE : ŘEDITEL

Karta vyplnění uzlu

Číslo: 5

Název: Úvod

Video: https://www.youtube.com/watch?v=vKavjPZrxs8

Základní text uzlu:

Ředitel svazkové školy vnímá výhody svazkového školství zejména v oblasti vlastního uplatnění a rozvoje svých schopností manažera, ekonomické efektivnosti svazkové školy, která se pro něj projevuje zejména lepším využitím aprobovanosti vyučujících, dostupností kvalitního výukového vybavení a stabilizací počtu žáků ve třídách.

Role:

Ředitel

Ke stažení:

Školy zřizované svazky obcí – nové možnosti a možnosti volby — PDF

Předchozí uzel: /

Následující uzel: 2

Karta vyplnění uzlu

Číslo: 2

Název: Úvazky ve svazkových školách

Video:

Základní text uzlu:

Efektivně nastavená svazková škola snižuje počet částečných úvazků a naopak nabízí úvazky celé. Zároveň nabízí jistotu v tom, že učitel může, byť na více pracovištích, učit pouze předměty, na které je aprobován.

Svazková škola nabízí mnohem širší uplatnění a zajímavější platové ohodnocení než menší samostatná škola. Při řízení svazkové školy se osvědčuje rozšířené vedení, vhodné jsou pozice jako koordinátor nebo metodik, čímž vznikne pro učitele prostor pro další využití jejich potenciálu.

Role:

Učitel

Ředitel

Starosta

Ke stažení:

Předchozí uzel: 5

Následující uzel: 4

 

Karta vyplnění uzlu

Číslo: 4

Název: Analýza a závěr

Video: https://www.youtube.com/watch?v=vKavjPZrxs8

Základní text uzlu:

Díky průběžné analýze jsme stále schopni reagovat na nové podněty. Zavádění každé změny v rámci spletitého řízení svazkové školy vyžaduje pečlivou a dobře uváženou přípravu, protože je zde mnoho návazností. Osvědčuje se připravit návrh dané změny, sdílet ho a dát dostatečný prostor k vyjádření všem, kterých se dotkne.

Role:

Učitel

Ředitel

Ke stažení:

Školy zřizované svazky obcí – nové možnosti a možnosti volby — PDF

Předchozí uzel: 2

Následující uzel: /

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROLE : Starosta

Karta vyplnění uzlu

Číslo: 6

Název: Úvod

Video:

Základní text uzlu:

Spojením ve větší celek vzniká prostor pro lepší ekonomické fungování svazkové školy, pro možnost zapojení se do dotačních titulů, na které by malé školy samostatně nedosáhly; spojení také umožňuje rychlejší rozvoj a modernizaci celého školského systému v regionu. Ve svazkové škole vzniká větší šance na profesionální výběr ředitele.

Starostové obcí, kteří chtějí vytvořit svazkovou školu, mají jednoznačně vůdčí a nezastupitelnou roli v celém procesu vzniku této školy. Většinou mají jako jediní z celého zastupitelstva možnost seznámit se opravdu do hloubky s celou problematikou.

Role:

Starosta

Ke stažení:

Školy zřizované svazky obcí – nové možnosti a možnosti volby — PDF

Předchozí uzel: /

Následující uzel: 2

 

Karta vyplnění uzlu

Číslo: 2

Název: Úvazky ve svazkových školách

Video:

Základní text uzlu:

Efektivně nastavená svazková škola snižuje počet částečných úvazků a naopak nabízí úvazky celé. Zároveň nabízí jistotu v tom, že učitel může, byť na více pracovištích, učit pouze předměty, na které je aprobován.

Svazková škola nabízí mnohem širší uplatnění a zajímavější platové ohodnocení než menší samostatná škola. Při řízení svazkové školy se osvědčuje rozšířené vedení, vhodné jsou pozice jako koordinátor nebo metodik, čímž vznikne pro učitele prostor pro další využití jejich potenciálu.

Role:

Učitel

Ředitel

Starosta

Ke stažení:

Předchozí uzel: 6

Následující uzel: 7

 

 

Karta vyplnění uzlu

Číslo: 7

Název: Pravidla a závěr

Video: https://www.youtube.com/watch?v=vKavjPZrxs8

Základní text uzlu:

Dobře nastavená pravidla a dohody na jedné straně umožní jednotlivým školám týmovou spolupráci a zároveň vytváří podmínky pro zdravou soutěživost a tím udržení, resp. zlepšení kvality školy jako celku. Veškeré dohody, pravidla a ujednání je dobré vést a sdílet v písemné podobě. Je pak možné se k nim v případě nejasností a neshod vracet a přesně je v praxi aplikovat.

Při plánování systému je dobré vytvořit dostatečně velké pole pro kreativitu v řízení svazkové školy. Zároveň ale pevně nastavit hranice, jejichž překračování nelze akceptovat. Je nutné nastavit sankce, které budou při jejich překročení následovat. Tak je možné zajistit, aby svazková škola byla demokraticky fungující organizací.

Role:

Starosta

Ke stažení:

Předchozí uzel: 2

Následující uzel: /