Počítačová gramotnost zaměstnanců vybrané společnosti

Rok sběru
2015
Sběratel dat

Bc. Tomáš Neuberg

Cílová populace

ČR 18+, zaměstnanci

Velikost souboru
104
Způsob sběru
Kvalitativní
Popis způsobu sběru

104 ze 182 oslovených zaměstnanců úřadu MČ Praha 7.

Odkazy

Popis

Pro testování počítačové gramotnosti bylo v tomto šetření zvoleno dvoustupňové ověření. V první fázi byli zaměstnanci úřadu dotazováni na jednotlivé dovednosti při úpravě textového dokumentu.

Podmínky pro testování každého z respondentů byly homogenní. Tak aby bylo dosaženo co největšího podílu odpovídajících vůči celku, bylo nutné zajistit plnou anonymitu a tím i následnou nepostižitelnost zaměstnanců při vyhodnocování.

Hlavním cílem této práce je analyzovat úroveň počítačové gramotnosti zaměstnanců Úřadu městské časti Praha 7, s cílem porovnat deklarovanou úroveň se zjištěnou a navrhnout změny či opatřeni k jejímu dalšímu rozvoji. Toto téma je blízké každému občanu, který přichází s tímto úřadem často do styku a je tedy jeho zájmem přispět ke zlepšení pracovních podmínek jeho zaměstnanců, stejně jako zefektivněni služeb a tím i zvýšeni komfortu pro jeho sousedy, ostatní občany městské časti Praha 7. Pro zpracování této práce byly užity analyticko-syntetické metody na primárních a sekundárních pramenech, avšak hlavním přínosem je vlastní empiricky výzkum na vzorku zaměstnanců Úřadu městské části Praha 7.

  • Popis

    Pro testování počítačové gramotnosti bylo v tomto šetření zvoleno dvoustupňové ověření. V první fázi byli zaměstnanci úřadu dotazováni na jednotlivé dovednosti při úpravě textového dokumentu.

    Podmínky pro testování každého z respondentů byly homogenní. Tak aby bylo dosaženo co největšího podílu odpovídajících vůči celku, bylo nutné zajistit plnou anonymitu a tím i následnou nepostižitelnost zaměstnanců při vyhodnocování.

    Hlavním cílem této práce je analyzovat úroveň počítačové gramotnosti zaměstnanců Úřadu městské časti Praha 7, s cílem porovnat deklarovanou úroveň se zjištěnou a navrhnout změny či opatřeni k jejímu dalšímu rozvoji. Toto téma je blízké každému občanu, který přichází s tímto úřadem často do styku a je tedy jeho zájmem přispět ke zlepšení pracovních podmínek jeho zaměstnanců, stejně jako zefektivněni služeb a tím i zvýšeni komfortu pro jeho sousedy, ostatní občany městské časti Praha 7. Pro zpracování této práce byly užity analyticko-syntetické metody na primárních a sekundárních pramenech, avšak hlavním přínosem je vlastní empiricky výzkum na vzorku zaměstnanců Úřadu městské části Praha 7.